Algemene voorwaarden

Broeders Sport en Welzijn Centrum V1.0 30-10-19 Trainingen geschiedt geheel op eigen risico.

Broeders Sport en Welzijn Centrum is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade of diefstal tijdens, voor of na de trainingen.

De instructeurs hebben het recht personen de toegang tot de trainingen te weigeren mocht hij/zij dit nodig vinden voor de veiligheid of sfeer tijdens de training. Iedereen die zich niet aan de huisregels houd mag geweigerd/verwijderd worden. Daarnaast kan ook het lidmaatschap beëindigd worden.

De contributie bedraagt vermeld op de website per maand voor X trainingen per week. Broeders Sport en Welzijn Centrum behoudt zich het recht om deze contributie elk jaar per 1 januari te verhogen met max 5%.

Contributie wordt per incasso op de 28ste van de maand overgemaakt op rekeningnummer NL18RABO0341690864 t.n.v. Broeders Sport en Welzijn Centrum. Bij het ontbreken van de betaling en mislukken van incasso schakelen wij een incassobureau in. De incassokosten worden verhaald op de cursist.

Inschrijven gebeurd via ons inschrijfsysteem via de website. Aanvang van het lidmaatschap start wanneer je in bent geschreven via het inschrijfformulier. Wij hanteren geen inschrijfgeld en er is een opzegtermijn van maar 1 kalendermaand. Lidmaatschap eindigt door

  • a. overlijden
  • b. door schriftelijke opzegging van de cursist, met een opzegtermijn van een volle kalendermaand
  • c. door schriftelijke opzegging namens Broeders Sport en Welzijn Centrum
  • d. Door royement, wanneer een lid in strijd met de voorwaarden of besluiten handelt of Broeders Sport en Welzijn Centrum op onredelijke wijze benadeelt.


Degene, die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende; hij/zij is evenwel gehouden alle ingegane
(ook financiële) verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan na te komen.